Stadgar

§ 1. Namn
Föreningens namn är Historieforum Västra Götaland.

§ 2. Syfte
Föreningen skall vila på ideell och kulturell grund och ha som syfte:

att vara en drivande kraft att försöka hävda och inspirera till en ökad forskning om västsvensk historia,

att hålla en uppdaterad bibliografi över forskargärningar och forskningsmaterial i regionen, samt hjälpa till att publicera medlemmars forskningsresultat,

att verka för att fornminnen skyddas och bevaras i regionen,

att verka för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat, samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används i enlighet med föreningens syfte i ovan nämnda satser.

§ 3. Medlemskap
Föreningens medlemmar äro årsmedlemmar. Röstberättigad är medlem som erlagt årsavgift till föreningen. Till hedersmedlem, med rösträtt, må styrelsen kalla den som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål. Medlem som på medvetet sätt motverkar eller skadar föreningens intresse kan uteslutas genom årsmötesbeslut.

§ 4. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret och verksamhetsår med tiden från ett årsmöte till nästkommande årsmöte.

§ 5. Årsmöte
Årsmöte hålls varje år senast i april året efter räkenskapsårets utgång på tid och plats som av styrelsen bestäms. Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och genom dess försorg tillställas varje medlem minst två veckor före mötet. På årsmötet skall förekomma följande ärenden:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt tjänstgöra som rösträknare.
4. Frågan om dagordningens godkännande.
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Kassörens berättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
12. Val av tre ledamöter till valberedning.
13. Fastställande av medlemsavgift.
14. Annat ärende som stadgeenligt hänskjutits till mötet.

Vill någon under punkt 14 till ordinarie årsmötets prövning hänskjuta viss fråga som rör föreningen, skall skriftlig framställning härom senast två månader före ordinarie årsmöte ingivas till styrelsen, som har att framlägga frågan på mötet jämte eget utlåtande.
Å ordinarie årsmöte må ej fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de ej angivits i kallelsen till mötet eller omedelbart föranledas av ärende, som där skall avgöras.
Beslut fattas genom omröstning, varvid varje medlem har en röst. I händelse av lika röstetal skall gälla den mening, som av ordförande biträdes.


§ 6. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, samt minst sju ledamöter och högst nio suppleanter. Vice ordförande (val udda år), kassör (val udda år) samt sekreterare (val jämna år) väljs för en tid av två år. Ordförande och övriga styrelseledamöter liksom styrelsesuppleanter utses å ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hålles.

Styrelsen åligger att handha föreningens angelägenheter i alla avseenden, som i dess stadgar icke äro särskilt undantagna. Styrelsen har sålunda rätten att

besluta i ärenden som rör föreningen,

sörja för föreningens bokföring och övervaka att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt,

varje år före den 1 februari till revisorerna överlämna föreningens räkenskaper och styrelseprotokoll för det gångna året,

varje år avgiva berättelse över föreningens verksamhet under närmast föregående år,

kunna förordna en eller flera personer inom styrelsen att teckna föreningens firma.

§ 7. Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika antal röster gäller den mening som av ordförande biträdes.

§ 8. Förvaltning
Inkommande medel må tagas i anspråk för föreningens verksamhet allt eftersom de inflyta med iakttagande dock att erforderliga belopp skall efter styrelsens beprövande reserveras för framtida uppgifter, vilka falla inom ramen för i § 2 angivna ändamål. Bestämmelserna i föregående stycke skall icke äga tillämpning i fråga om medel, som föreningen mottagit genom gåva eller testamente, i den mån avvikande föreskrifter meddelats av givare eller testator.

§ 9. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall på ordinarie årsmöte utses tre revisorer och revisorssuppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. Revisorerna skall före den 1 mars varje år avgiva en revisionsberättelse för det sistflutna året. Revisionsberättelsen skall innehålla bestämt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrkas eller avstyrkas.

§ 10. Stadgeförändring/Upplösning
För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte samt att beslutet därom skall bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade medlemmarna. Är föreningens upplösning beslutad skall styrelsen då föranstalta om hur föreningens tillgångar, dokumentation och handlingar bliva använda.

Historieforum Västra Götaland är en ideell förening som vill vara en drivande kraft för att försöka hävda och inspirera till en ökad forskning om svensk historia, bl.a. genom att anordna exkursioner, föredrag, symposier, arkivinsamlande liksom att försöka se till att fornminnesskyddet efterlevs. Vi har ett synnerligen aktivt debattforum som drivs via en e-postlista. Föreningen och debattforumet har medlemmar från hela Norden, men även en del från mer avlägsna delar av världen. Att delta i debatten är gratis.


Föreningen ger även ut böcker och smärre skrifter. Sänd gärna in artiklar du vill ha publicerade för att få en bedömning. I vissa fall kan vi lägga dem på webben ochi andra fall kan vi överväga publicering i vår tidskrift HistorieForum, en publikation för historisk debatt. För mer information, kontakta redaktören som återfinns under bokförlaget. Respektive författare ansvarar själv för publicerat material. Är du intresserad av att bli en av oss kan du göra anmälan på medlemsidan.

Senaste kommentaren

13.09 | 17:30

Vore bra med E-post adress för att lätt kunna skicka information

13.09 | 11:59

Adress: Kobbarnas Väg 14, 416 47 Göteborg, tel nr 0708-154624

13.09 | 11:52

Hej Bo
Välkommen som medlem i Historieforum Västra Götaland
Jag behöver din adress + Epost och tel.nr för att registrera ditt medlemskaap o för arr skicka ut evenemang och nyheter

06.09 | 22:24

Förlåt så mycket
Det har skett ett misstag från vår sida
Har helt enkelt glömt bort att uppdatera medlemssidan för år 2022
Det är oförändrad avgift för detta året
Skall rätta de till detta.

Dela den här sidan