Bevarande av fornlämningar i Stallbacka. Olämplig tänkt exploatering i Fristad

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

I skrivande stund, närmare bestämt 25 februari 2022, har äntligen pandemin lagt sig. Hoppas vi får se en ljusning, och kan börja leva ett normalt liv igen. Dessutom att vi kan börja starta igång verksamheten i föreningen.

Pandemin orsakade stora störningar i verksamheten. För drygt ett år sedan beslöt styrelsen att frysa årsavgiften för år 2021. Dock hann en del medlemmar betala in avgiften, varför dessa bifogas ett meddelande att vederbörande erlagt årsavgiften för år 2022.

Nu startar vi igång verksamheten, och håller alla våra tummar.

I vårt lagda handlingsprogram för året, och fram till nästkommande årsmöte mars-april 2023, har vi ett digert program.

En del aktiviteter är kvar sedan år 2020. Med anledning av att vi fick ställa in verksamheten på grund av pandemin. Men även nya trevliga aktiviteter är med programmen.

För att vi vill förvissa om att vara på den säkra sidan vad gäller pandemin kontra vår verksamhet. Titta därför på hemsidan, vår facebooksida eller ring styrelsen vad gäller aktiviteterna.

Dessvärre har det hänt mycket tråkig händelse i vårt län. Den mest förmodade Olof Skötkonungs kungsgård på Gum, Kinnekullei Skaraborg har utsatts för förstörelse, dvs fornlämningsbrott. Historieforum har polisanmält. Detsamma ska Länsstyrelsen göra. Processen kommer sannolikt ta lång tid, ändock skedde brottet 2020.

Historieforum stöttar en förening i Svenljunga, där kommunen har för avsikt att sälja sitt gamla tingshus. Kind Härads tingshus byggdes om 1840, men det första tingshuset vid Svenljunga torg byggdes år 1640. Därmed är Kind Härads tingshus det äldsta inom Sjuhäradsbygden. I skrivande stund har Kulturföreningen skomakaren ihop med Historieforum vunnit en delseger då politikerna i kommunen givit oss en respit.

 

Under 2021 var ordföranden i Trollhättan och försökte påverka att Trollhättan Stad inte skulle ta bort det sista av ett i fordom stort gravfält i stadsdelen Stallbacka. Där har Staden för avsikt att bygga en ny stadsdel. Historieforum har överklagat till Länsstyrelsen att bibehålla de sista av gravarna som sevärdhet och historieundervisning för Trollhättans skolor.

Föreningen är med i Gestilrenprojektet, och medfinansiär. Framöver kommer det ske arkeologisk undersökning.

Föreningen är med och stöttar den sk Tingshusgruppen. Densamma arbetar med att inte Svenljunga kommun säljer det gamla Tingshuset som står vid torget. Kind Härads tingshus bygdes om år 1840. Det första tingshuset på platsen byggdes år 1640. Därmed är tingshuset Sjuhäradsbygdens äldsta.

 

Avlidna

Vid slutet av 2021 lämnade våra mångåriga, och mycket engagerade medlemmar Alvar Ludqvist och Bengt Råsled det jordiska. Till minne av Alvar och Bengt inrättades med tillskyndanden av de anhöriga "Mediefonder". Det med vars syfte är att underlätta och bidraga till publicering av nya upptäckter och forskningsrön inom medeltidsforskningen.

 

 

Styrelsen, Historieforum Västra Götaland.

Sexdrega, 2022-02-25

 

________________________________________________________________________________

Sexdrega, 2021-06-22

Bevara fornlämningarna i Stallbacka

Trollhättans Stad har begärt arkeologisk undersökning vid området Stallbacka i Trollhättan. Den arkeologiska förundersökningen genomfördes mellan 22 - 29 mars 2021 utav Statens Arkeologiska Museér. (Se nedan länk till Arkeologernas publikation och rapport).

Historieforum Västra Götaland fick information om den arkeologiska förundersökningen och Trollättans Stad tilltänkta exploatering och byggnation av området Stallbacka. Det vi reagerar på är det fornlämningstäta området som är tänkt att än mer exploateras utav byggnationer. Vår information, rekognocering i området, och registrerade fornlämingar på Fornsök, anser vi dels, att där den tänkta Vårdcentralen skall byggas finns bla gravar från järnålder. Historieforum anser att den tänkta platsen för Vårdcentralen flyttas en bit bort från arkeologernas funna fornlämningar, och att fornlämningen bevaras. Vår vilja är att bibehålla de få kvarvarande fornlämningarna i och kring området.

Stallbacka(lund) kan vi tolka har varit ett rikt område med fornlämningar från forntid, det skvallrar de kvarvarande lämningarna om. Genom att titta på gamla kartor från 16-1800 talet, kan vi se att Stallbacka med omnejd haft bosättningar från forntid, och gårdar samt byar från medeltid och framåt. Därmed har området haft en sannolik kontinuitet från forntid.

 

Såsom alla våra städer i Sverige, och även Trollhättan Stads framväxt och industriell exploatering genom åren har mycket av fornlämningarna tagits bort. Det som finns kvar i dag, och är registrerade fornlämningar, är kvarvarande gravfält på andra sidan vägen, med fornåkrar, fossil åkermark, hällristningar (skålgropar) och flertalet stensättningar. De här lämningarna är från brons och järnålder.

 

Historieforum Västra Götalands önskan är att bibehålla de lämningar som den arkeologiska förundersökningen fann. Men även att gravfältet vid andra sidan vägen av E45, och de närliggande fornlämningarna vid förundersökningen framledes görs till ett besöksmål. Det är med all sannolikhet att fornlämningarna vid båda sidor av E45, i fordom varit ett enhetligt gravfält, fornåkrar och boplatser.

Historieforum vill med det framlägga önskan att man genom fornvård, skyltning och kulturled gör området till en sevärdhet inom vårt gemensamma kulturarv i Västra Götaland.  

 

Stallbacka - viktig rik historisk plats och lokal sevärdhet i västsverige

Historieforum framlägger vikten att områdets fornlämningar börjas fornvårdas, skyltas upp och göras till en historisk plats för historiebildning för Trollhätteborna, och för turismen i Västsverige.

Här kan man skapa en historisk kulturled mellan fornlämningarna inne i en stad.

Det är mycket fördelaktigt att vi bjuder våra medborgare och skolor på historisk kunskap om vårt gemensamma kulturarv i våra lokala kommuner i Västra Götaland. Av Regionens 49 kommuner är Trollhättan Stad en av de med rik historia och mycket viktiga fornlämningar.

Stallbacka är en plats som är relativ unik. Av den orsaken att det är sällsynt i dagens stadskärnor, där det fortfarande finns kvar fornlämningar, framförallt från forntid och medeltid.

 

Slutligen. Det är således sällan vi numer har såpass flertalet historiska lämningar kvar inne i våra städer och stadskärnor. Desamma ska vi skydda, bevara och uppmärksamma som attraktiva sevärdheter. Men även tillhandahålla fornlämningarna till bla Trollhättans skolor för pedagogiska historieundervisningar.

Vi får inte förglömma att vi lånar bara vår gemensamma kulturarvsmiljö för framtida generationer. Vi har därmed ett stort  ansvar att bibehålla och vårda vårt kulturarv samt vår historia. Således ska vårt kvarvarande kulturarv våra barn, barnbarn och kommande generationer axla efter oss, med lika stor respekt och ansvar.

Sammanfattningsvis. Bevara fornlämningarna i Stallbacka och Hujlkvarn området. Gör fornminnesområdet till en kulturhistorisk sevärdhet inom Trollhättan Stads medborgare och skolornas pedagogik inom historieundervisning.

 

Nedan länkar på rapporter från Arkeologerna i Stallbacka:

https://arkeologerna.com/publikationer/pa-stallbackas-utmark/

https://arkeologerna.com/uppdrag/spar-av-gravar-och-odlingsrosen-i-trollhattan/

 

* Historieforum Västra Götaland är en västsvensk historieförening, som arbetar med det västsvenska kulturarvet. I stadgarna står bla; Historieforum skall vårda, värna och skydda kulturarvet, samt inspirera till ökad historisk forskning i västsverige.

Vi anordnar bla föreläsningar, symposium, exkursioner och resor.

 

  Med vänliga hälsningar

Morgan Nilsson, Sexdrega

Ordförande, Historieforum Västra Götaland

www.historieforum.se

_____________________________________________________________________________

 

 

Olämpligt med industriell exploatering i Gingri

I Borås Tidning, läste jag Ola Högberg, Fristads Natur, och Hembygdsförening debattartikel. Det med anledning utav den tänkta bergtäkten i området kring Mölarp/Gingri, Fristad bygden. Ola Högberg skriver; "Mölarp har sedan 1600-talet ägts av Fristad Prästgård, och är nu berett att tillåta en bergtäkt, som för all framtid omöjligör utvecklingen av området till ett Natura 2000 - område".

Historieforum Västra Götaland reagerade efter ha läst Högbergs debattartikel. Naturligtvis håller vi med Fristads Natur, och Hembygdsförening till fullo, och delar deras oro om det stämmer med Skara Stift tilltänkta planer.

Det är viktigt för Historieforum Västra Götaland att, dels markera mot planerna för bergtäkt, och dels stödja Fristads Natur, och Hembygdsförening. Historieforum vill i denna replik på artikeln komplettera med viktig information av den rika kulturarvsmiljön i Gingri med omnejd.

Gingri socken rik på Fornlämningar

Gingri med omnejd kan vara en av de mer fornlämningstäta i Borås Stad. Därav är Gingri sannolikt den mest olämpliga bygden att angöra en industriell exploatering på. Jag tolkar att planen är en "skrivbordsprodukt", där Gingri som värdefull viktig biologisk och kulturarvsmiljö, kanske inte ännu är känd hos myndigheterna.

Gingri socken ingår i Ås Härad. Åsen är rullstensås, därav namnet. Gingri nämns första gången i skrift år 1282. Gingri kyrkoplats heter Stommen. Namnet är typiskt för Västergötland då de första kristna kyrkorna byggs, då vid slutet av vikingatiden. Gingri kyrka är byggd på/vid ett förkristet gravfält från yngre järnålder.

På åsen har förfäderna vandrat och bott i tusentals år. Av den orsaken att rullstensåsarna hade goda förutsättningar för vandring, odling och bosättningar. Vattenlederna har också en betydelse till att förfäderna bosatte sig, i det här fallet vid Viskans dalgång.

I Mölarp, Gingri och områderna omkring i socknen är mycket fornlämningsrika. Enbart i byn Gingri återfinns 15 registrerade fornlämningar. Det är bla fossil åkermark, forntida färdvägar, forntida boplatser, gravfält och stensättningar från järnålder, historiska husgrunder, fyndplatser, gravrösen samt hällristningar från bronsålder. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.

 

Nedan skriver Skara Stift stolt på sin hemsida, angående bla i sina ägda kulturmiljöer:

"Kyrkans marker i Skara stift bjuder på vackra naturupplevelser, intressanta kulturmiljöer, olika typer av vandringsleder, stiftsreservat med nyckelbiotoper och mycket mera. Här kan du enkelt hitta nya utflyktsmål och läsa mer om några utvalda smultronställen. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla naturupplevelserna i Skara stift. Just nu arbetar vi med att ta fram en plan för upprustning och utveckling av våra stiftsreservat som har funnits i 20 års tid". Källa, https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/natur.

Är ovan nämnda överensstämmande med det aktuella ärendet om bergtäkt i Gingri/Mölarp  hos Skara Stift?

 

Om mot förmodan den tilltänkta planen blir verklighet, kommer Historieforum överväga en anmälan till Länsstyrelsen. Motivering, Att det är mycket olämpligt att förlägga industriell verksamhet i en sådan rik bygd med biotopiska skyddade arter, Naturreservat och kulturarvsmiljö.

 

* Historieforum Västra Götaland är en västsvensk historieförening, som arbetar med kulturarvet. I stadgarna står bla; Historieforum skall vårda, värna och skydda kulturarvet, samt inspirera till ökad historisk forskning i västsverige.

Vi anordnar bla föreläsningar, symposium, exkursioner och resor.

Gravröse, bronsålder, 1800-500 f.kr. Gingri. Foto Morgan Nilsson.

 

 

Morgan Nilsson, Sexdrega

Ordförande, Historieforum Västra Götaland

 

 

Senaste kommentaren

13.09 | 17:30

Vore bra med E-post adress för att lätt kunna skicka information

13.09 | 11:59

Adress: Kobbarnas Väg 14, 416 47 Göteborg, tel nr 0708-154624

13.09 | 11:52

Hej Bo
Välkommen som medlem i Historieforum Västra Götaland
Jag behöver din adress + Epost och tel.nr för att registrera ditt medlemskaap o för arr skicka ut evenemang och nyheter

06.09 | 22:24

Förlåt så mycket
Det har skett ett misstag från vår sida
Har helt enkelt glömt bort att uppdatera medlemssidan för år 2022
Det är oförändrad avgift för detta året
Skall rätta de till detta.

Dela den här sidan